Reklamačný poriadok

Reklamácie

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný zaslať nám písomne protokol o škode alebo zásielku odmietnúť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený zákonom a reklamačným poriadkom dodávateľa. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť v ktorejkoľvek predajni dodávateľa, alebo v niektorom z autorizovaných servisov. Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti dodávateľa (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) , zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu, faktúry (prípade inú formu daňového dokladu) a záručný list po predchádzajúcej dohode s s dodávateľom.

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

 Postup pri reklamácii:

  •  Skorej ako pošlete reklamáciu pošlite  e-mail na adresu:hodinkyaklenoty@gmail.com kde popíšete závadu ktorú chcete reklamovať a počkáte na odpoved a inštrukcie,alebo vypíšete formulár v sekcii-Zákaznícky servis pod názvom Reklamácie a počkáte na inštrukcie.
  • Kupujúci musí tovar zaslať ako doporučený balík (nie na dobierku!) na adresu predávajúceho.
  • Pri zásielke uvedie kupujúci dôvod reklamácie, svoju adresu a telefonický alebo e-mailový kontakt.
  • Reklamácia bude vybavená čo najskôr, najneskôr do 30 dní od jej vzniku.